watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
http://buom9x.hexat.com
phongVINAPHONE
Thuê bao trả sau / Thuê bao
trả trước:
Buớc 1: Soạn tin GPRS ON gửi
888
Bước 2: Đăng ký một trong
các gói cước Mobile Internet:
M0, M10, M25, M50, U1, U7,
U30
Soạn tin: <tên gói cước> ON
gửi 888 . Ví dụ U1 ON gửi 888
Gói mặc định M0: 50đ/10KB
Gói M10: 10.000đ / 30 ngày
Lưu lượng 10MB (cước vượt
gói là 15đ/10KB)
Gói M25: 25.000đ / 30 ngày
Lưu lượng 35MB (cước vượt
gói là 15đ/10KB)
Gói M50: 50.000đ / 30 ngày
Lưu lượng 100MB (cước vượt
gói là 15đ/10KB)
Gói U1: 12.000đ / 1 ngày Lưu
lượng không giới hạn.
Gói U7: 80.000đ / 7 ngày Lưu
lượng không giới hạn.
Gói U30: 300.000đ / 30 ngày
Lưu lượng không giới hạn.
Hủy gói cước: <tên gói cước>
OFF gửi 888. Ví dụ U1 OFF
gửi 888
MOBIFONE
Bước 1: Soạn tin DK GPRS gửi
đến 994
Bước 2: Đăng ký gói cước 3G
Sọan DK DATA Ten_goi_cuoc
gửi đến 999 Ví dụ : DK DATA
Surf1 gửi 999
GÓI CƯỚC VỚI TỐC ĐỘ TỐI
ĐA 7,2 Mbps(Sau khi kích
hoạt dịch vụ phải đăng ký gói
cước)
1.Surf30 5GB
Vượt mức 10đ/10KB 300.000
đồng/30 ngày
2.Surf7 1GB
Vượt mức 10đ/10KB 80.000
đồng/7 ngày
3. 250MB
Vượt mức 10đ/10KB 12.000
đồng/ngày
Hủy gói cước: HUY DATA gửi
999
VIETTEL
Bước 1 Kích họat dịch vụ:
Soạn tin: 3G ON gửi đến 161
Bước 2 Đăng ký gói cước:
<TÊN GÓI CƯỚC> gửi 191.
Ví dụ: Để đăng ký gói cước
MI10, soạn tin: MI10 gửi 191
Để Hủy dịch vụ: Soạn tin HUY
gửi 191