watch sexy videos at nza-vids!
wapsite tạm dừng hoạt động chuyển qua wap xem ảnh sex http://anhsex9x.net
+FREE SEX Video(21+) +NeW!*
http://buom9x.hexat.com


Bên cạnh những mã thông thường như ALT LMNN, ALT LGLG, ALT SHIFT H……thì còn có rất nhiều mã nữa mà ta chưa từng nghe đến. Bài Viết này tổng hợp 1 số mã bí mật cảu BlackBerry
Các Mã bí mật trong ứng dụng
Enterprise Activation
ALT-CNFG In Options -> Advanced Options -> Enterprise Activation Settings for Enterprise Activation
Address Book
ALT-VALD In address book list Validate the data structure and look for inconsistencies
ALT-RBLD In address book list Force a data structure rebuild
(Xắp xếp lại dữ liệu)
Browser
ALT-RBVS Any HTML/WML webpage View web page source code
(xem mã nguồn của trang Web (blackberry browser))
Calendar
ALT+VIEW Inside any Calendar item Show extra info for a Calendar event
(Thông tin chi tiết trong Calendar – phải mở 1 appointment ra mới xem được nhé)
SYNC Calendar app>Options Enable Calendar slow sync
RSET Calendar app>Options Will prompt for a reload of the calendar from the BES
RCFG Calendar app>Options Request BES configuration
SCFG Calendar app>Options Send device configuration
đượcFG Calendar app>Options Get CICAL configuration
SUPD Calendar app>Options Enable detailed Cal. report for backup
SUPS Calendar app>Options Disable detailed Cal. report for backup
SUPN Calendar app>Options Disable Cal. report database
LUID Calendar app>Options Enable view by UID
SRSL Calendar app>Options Show Reminder status log
Messaging

ALT + V I E W For messages, displays the RefId and FolderId for that particular message. For PIM items, displays only the RefId.
Search Application
ALT-ADVM Search Application Enabled Advanced Global Search
MMS
MMSC Options -> MMS Show MMS hidden options
Home Screen
ALT-JKVV Home Screen Display cause of PDP reject
(Không rõ cái reject này là nói về cái gì nữa)
ALT + CAP + H Home screen Displays the Help Me screen
ALT + E A C E Home screen Displays the Help Me screen
ALT + E S C R Home Screen Displays the Help Me screen
ALT + N M L L Home screen Switches the signal strength from bars to a numeric value.
ALT + L G L G Home screen Displays the Java™ event log.
WLAN
ALT-SMON WLAN wizard screen Enable simulated Wizard mode
ALT-SMOF WLAN wizard screen Disable simulated Wizard mode
Theme
ALT-THMN Any menu Change to no theme (B&W)
(Chuyển sang chế độ không dùng theme, trở về thời Black&White.)
ALT-THMD Any menu Change to default theme
(Chuyển về theme mặc đinh khi đang ở bất kì theme nào)
Date/Time
LOLO Options -> Date/Time Show Network time values
SIM CARD
MEPD Options>Advanced options>SIM card Display MEP info
MEP1 Options>Advanced options>SIM card Disable SIM personalization
MEP2 Options>Advanced options>SIM card Disable Network personalization
MEP3 Options>Advanced options>SIM card Disable Network subset personalization
MEP4 Options>Advanced options>SIM card Disable Service provider personalization
MEP5 Options>Advanced options>SIM card Disable Corporate personalization


viettel
Truy cap62//7//148

FREE 3D, GAMES, VIRTUAL PETS9x khoe hang
Ket ban
.